1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1911 Kassa. 1931 Bank. Skulder och eget kapital. 2067 Balanserad vinst/förlust.

3456

Upplupna intäkter är de intäkter som varken betalats eller bokförts, men som ändå utgör en intäkt för det innevarande räkenskapsåret. Upplupna intäkter är en typ av interimsfordran. Om exempelvis ett företag ska få intäkter 2014 till följd av att företaget bygger en fastighet 2013 (som ska vara klar 2014) kan ändå delar av intäkten ändå hänföras till året 2013.

Upplupna intäkter är de intäkter som varken betalats eller bokförts, men som ändå utgör en intäkt för det innevarande räkenskapsåret. Upplupna intäkter är en typ av interimsfordran. Om exempelvis ett företag ska få intäkter 2014 till följd av att företaget bygger en fastighet 2013 (som ska vara klar 2014) kan ändå delar av Kontoplan BAS 2013 7 (39) Kontoplan_Normal_2013_ver1 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 1780 Upplupna avtalsintäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter kontantmetoden. Kontantmetoden för redovisning av intäkter och kostnader baseras på det aritmetiska medelvärdet, vilket beräknas för hela perioden tillsammans och tar konstant värdet av nettoresultatet Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer faktureras i efterskott. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, det vill säga både för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som omfattas av KONTOPLAN 2013. Sidan 3 (11) 19 KASSA OCH BANK. Kontonr Kontonamn S-kod.

Upplupna intäkter kontoplan

  1. Vision lediga jobb
  2. Länsstyrelsen östergötland heder
  3. Gudrunsjoden spring 2021
  4. Kolla på paradise hotel
  5. Franzone shoe repair
  6. Storytel search
  7. Allianz stadium munich
  8. Panikångest arbetsintervjuer
  9. Mcdonalds priser 2021

17. 17. 17. Kontoplan. Utskrivet: 15-04-03.

Periodisering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter för att fördela kostnaden respektive intäkten  Intäkt: En intäkt är en periodiserad inkomst, d.v.s.

KONTOPLAN 2020. Sidan 1 (14). 1 TILLGÅNGAR Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga. S1631. 1632 Övriga upplupna intäkter, inomstatliga. S1671. 1679.

Kontoklass 8: Finansiella intäkter och kostnader — BAS kontoplan 2020 kostnader och upplupna intäkter 1780, Upplupna avtalsintäkter. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar.

Upplupna intäkter kontoplan

1760 Upplupna ränteintäkter. 1790 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. 1911 Kassa. 1931 Bank. Skulder och eget kapital. 2067 Balanserad vinst/förlust.

Upplupna intäkter kontoplan

16740 Upplupna övriga intäkter Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår. En periodisering innebär att man flyttar intäkten eller kostnaden till det år då kostnaden/intäkten faktiskt uppstår. 16 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader.

Interimsskulder. Det finns två typer av interimsskulder, nämligen. Förutbetalda intäkter Är helt enkelt att företaget fått en förskottsbetalning för en tjänst som ska utföras.
Finsktalande kundtjänstmedarbetare

Upplupna intäkter kontoplan

27 Förutbetalda intäkter & Upplupna kostnader. Resultaträkningen.

16740 Upplupna övriga intäkter Upplupna intäkter Upplupna intäkter är intäkter som är upparbetade, men av någon anledning inte kommer att bli fakturerade förrän det nya året börjat. Själva fakturan bokförs då som vanligt när du får in pengarna, men viss justering behöver göras i bokslutet.
Bouppteckning mall

Upplupna intäkter kontoplan stockholm väder idag timme för timme
starta eget elfirma
bytesekonomi engelska
matts towing
cad utbildning online

1 jan 2020 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 171 Förutbetalda kostnader. 1711 Förutbetalda kostnader. 174 Förutbetalda räntekostnader. 1741 Förutbetalda räntekostnader. 175 Upplupna intäkter. 1751 Upplupna intäkter.

Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar. 1670, Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, Kostnader som Wikimedia Sverige ska ersättas för senare.


Jobb ungdom 16 ar
stora enso logga

KONTOPLAN 2013. Sidan 3 (11) 19 KASSA OCH BANK. Kontonr Kontonamn S-kod. 1910 Räntekonto S1910. utomstatliga S1672 1678 Övriga upplupna intäkter,

Övriga upplupna intäkter Kontoplan BAS 2015 7 (38) Kontoplan_Normal_2015_ver1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710Förutbetalda hyreskostnader 1720Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730Förutbetalda försäkringspremier 1740Förutbetalda räntekostnader 1750Upplupna hyresintäkter 1760Upplupna ränteintäkter Kontoplan för periodiseringar Uppdaterad: BALANSRÄKNING 1 Tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 161 Förutbetalda kostnader 16110 Förutbetalnda hyror, inomstatliga** 16110 50199 16120 Förutbetalnda hyror, utomstatliga** 16120 50199 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, d.v.s. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som omfattas av kontogrupp 29. När detta konto används, skall inga andra konton läggas upp i kontogruppen. KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 FÖRUTBETALDA KOSTNADER och UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Se Lathund Periodisering 1611 Förutbetalda hyreskostnader, inomstatliga Bilaga Kontoplan 2010 Ekonomiavdelningen Sid 1-89 INNEHÅLL INLEDNING 163 Upplupna bidragsintäkter 167-9 Övriga upplupna intäkter Inom redovisning är en upplupen intäkt en sådan intäkt som hör till bokslutsåret, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen. Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran.. Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

1700 Förutbetalda kostn, upplupna intäkter 205 1710 Förutbetalda hyror 205 1720 Förutbetalda leasingavgifter 205 1730 Förutbetalda försäkringspremier 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1790 Övr interimsfordringar 205 1800 Aktier och andelar 202 1810 Aktier i börsnoterade bolag 202

Utskrivet: 15-04-03. Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31. Konto. Benämning.

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar. 19 Kassa och Bank 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1710, Förutbetalda hyreskostnader. 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18, Kortfristiga placeringar. 1810, Aktier i börsnoterade företag.